Zalecane, 2024

Wybór Redakcji

Różnica między IRR i MIRR

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) dla planu inwestycyjnego to stopa odpowiadająca bieżącej wartości przewidywanych wpływów pieniężnych wraz z początkowymi wypływami środków pieniężnych. Z drugiej strony, Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu lub MIRR to rzeczywista stopa IRR, przy czym stopa reinwestycji nie odpowiada IRR.

Każda firma dokonuje długoterminowej inwestycji w różne projekty mające na celu czerpanie korzyści w przyszłych latach. Z różnych planów firma musi wybrać taki, który generuje najlepszy wynik, a zwroty są również zgodne z potrzebami inwestorów. W ten sposób wykorzystuje się budżetowanie kapitałowe, które jest procesem szacowania i wyboru długoterminowych projektów inwestycyjnych, które są w zgodzie z podstawowym celem inwestorów, tj. Maksymalizacją wartości.

IRR i MIRR to dwie metody budżetowania kapitałowego, które mierzą atrakcyjność inwestycyjną. Są one często mylone, ale między nimi jest cienka linia różnicy, co przedstawiono w poniższym artykule.

Wykres porównania

Podstawa do porównaniaIRRMIRR
ZnaczenieIRR jest metodą obliczania stopy zwrotu z uwzględnieniem czynników wewnętrznych, tj. Z wyłączeniem kosztu kapitału i inflacji.MIRR to technika budżetowania kapitałowego, która oblicza stopę zwrotu przy użyciu kosztu kapitału i służy do szeregowania różnych inwestycji o jednakowej wielkości.
Co to jest?Jest to szybkość, przy której NPV jest równa zeru.Jest to stopa, przy której wartość bieżąca netto wpływów terminowych równa jest odpływowi, tj. Inwestycji.
ZałożeniePrzepływy pieniężne projektu są reinwestowane we własne wewnętrzne IRR projektu.Przepływy środków pieniężnych z projektu są reinwestowane po kosztach kapitału.
PrecyzjaNiskaStosunkowo wysokie

Definicja IRR

Wewnętrzna stopa zwrotu, lub inaczej znana jako IRR, jest stopą dyskontową, która zapewnia równość pomiędzy bieżącą wartością oczekiwanych przepływów pieniężnych a początkowym nakładem kapitałowym. Opiera się on na założeniu, że tymczasowe przepływy pieniężne są oprocentowane, podobnie jak w przypadku projektu, który je wygenerował. W IRR bieżąca wartość netto przepływów pieniężnych jest równa zeru, a wskaźnik rentowności jest równy jeden.

W ramach tej metody stosuje się technikę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, która uwzględnia wartość pieniądza w czasie. Jest to narzędzie stosowane w budżetowaniu kapitałowym, które określa koszt i opłacalność projektu. Jest wykorzystywany do sprawdzenia rentowności projektu i jest podstawowym czynnikiem przewodnim dla inwestorów i instytucji finansowych.

Metoda Trial and Error służy do określenia wewnętrznej stopy zwrotu. Wykorzystuje się go głównie do oceny propozycji inwestycyjnej, w której porównuje się stopę IRR i stopę odcięcia. Gdy wewnętrzna stopa zwrotu jest większa niż stopa odcięcia, propozycja zostaje przyjęta, natomiast gdy stopa zwrotu z inwestycji jest niższa niż stopa odcięcia, wniosek zostaje odrzucony.

Definicja MIRR

MIRR rozszerza się do Zmodyfikowanej Wewnętrznej stopy zwrotu, jest stopą, która wyrównuje bieżącą wartość końcowych wpływów pieniężnych do początkowego (zerowego roku) wypływu środków pieniężnych. Jest to jedynie poprawa w stosunku do konwencjonalnej IRR i pokonuje różne niedociągnięcia, takie jak wyeliminowanie wielu IRR, i zajmuje się kwestią stopy reinwestycji i generuje wyniki, które są w uzgodnieniu z metodą wartości bieżącej netto.

W tej technice, tymczasowe przepływy pieniężne, tj. Wszystkie przepływy pieniężne, z wyjątkiem początkowego, są doprowadzane do wartości końcowej za pomocą odpowiedniej stopy zwrotu (zazwyczaj koszt kapitału). Jest to konkretny strumień napływu środków pieniężnych w ostatnim roku.

W przypadku MIRR propozycja inwestycyjna jest akceptowana, jeżeli wartość MIRR jest wyższa niż wymagana stopa zwrotu, tj. Stopa odcięcia i odrzucona, jeżeli stawka jest niższa niż stopa odcięcia.

Kluczowe różnice między IRR i MIRR

Poniższe punkty są znaczące, o ile różnica między IRR i MIRR dotyczy:

  1. Wewnętrzna stopa zwrotu lub stopa zwrotu z inwestycji oznacza metodę obliczania stopy dyskontowej z uwzględnieniem czynników wewnętrznych, tj. Z wyłączeniem kosztu kapitału i inflacji. Z drugiej strony MIRR odwołuje się do metody budżetowania kapitałowego, która oblicza stopę zwrotu, biorąc pod uwagę koszt kapitału. Służy do szeregowania różnych inwestycji o tej samej wielkości.
  2. Wewnętrzna stopa zwrotu jest stopą procentową, przy której NPV jest równa zeru. Odwrotnie, MIRR jest stopą zwrotu, przy której wartość bieżąca netto wpływów terminali jest równa odpływowi, tj. Inwestycji.
  3. IRR opiera się na zasadzie, że tymczasowe przepływy pieniężne są reinwestowane na wewnętrzną stopę zwrotu IRR projektu. W przeciwieństwie do MIRR, przepływy pieniężne poza początkowymi przepływami pieniężnymi są reinwestowane według stopy zwrotu firmy.
  4. Dokładność MIRR jest większa niż IRR, ponieważ MIRR mierzy prawdziwą stopę zwrotu.

Wniosek

Kryterium decyzyjne zarówno metod budżetowania kapitałowego jest takie samo, ale MIRR wyznacza lepszy zysk w porównaniu z wewnętrzną stopą zwrotu z dwóch głównych powodów, tj. Po pierwsze, reinwestowanie przepływów pieniężnych po koszcie kapitału jest praktycznie możliwe, a po drugie, wielokrotność stopy zwrotu nie istnieją w przypadku MIRR. Dlatego MIRR lepiej sprawdza pomiar rzeczywistej stopy zwrotu.

Top