Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Różnica między tymczasową dywidendą a ostateczną dywidendą

Dywidenda oznacza część zysku spółki, która nie została zatrzymana w przedsiębiorstwie, ale została rozdzielona przez spółkę pomiędzy jej akcjonariuszy, jako zwrot z inwestycji, w oparciu o posiadane przez nich udziały. Ogłoszona przez spółkę dywidenda na koniec roku obrotowego, zalecana przez zarząd na walnym zgromadzeniu spółki, jest znana jako ostateczna dywidenda.

Przejście do dywidendy tymczasowej zadeklarowanej przez zarząd spółki pomiędzy dwoma walnymi zgromadzeniami, gdy osiąga nadwyżki zysków, w których deklarowana jest dywidenda. W tym artykule omówimy różnice między dywidendą tymczasową a ostateczną dywidendą.

Wykres porównania

Podstawa do porównaniaDywidenda tymczasowaOstateczna dywidenda
ZnaczenieDywidenda zaliczkowa to taka, która jest zadeklarowana i wypłacona w połowie roku obrachunkowego, tj. Przed sfinalizowaniem rachunków za dany rok.Ostateczna dywidenda oznacza dywidendę zadeklarowaną przez zarząd na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki po zakończeniu roku obrotowego.
ZapowiedźZalecane przez Radę Dyrektorów i zatwierdzone przez akcjonariuszy.Ogłoszone przez Radę Dyrektorów.
Czas zgłoszeniaPrzed przygotowaniem sprawozdań finansowych.Po przygotowaniu sprawozdań finansowych.
UnieważnienieMoże zostać odwołane za zgodą wszystkich akcjonariuszy.Nie można go odwołać.
Stawka dywidendyMniejStosunkowo wyższe
StatutJest zadeklarowane tylko wtedy, gdy artykuły wyraźnie zezwalają na deklarację.Nie wymaga żadnego konkretnego przepisu w artykułach.

Definicja przejściowej dywidendy

Dywidenda śródroczna może być rozumiana jako dywidenda, którą ogłaszają dyrektorzy spółki przed ustaleniem rocznego zysku lub straty oraz rocznego walnego zgromadzenia spółki (AGM), tj. W dowolnym czasie między dwoma kolejnymi WZA. Zostało to ogłoszone przez zarząd, ale wymaga zgody akcjonariuszy.

Dywidenda śródroczna jest wypłacana z zysków zatrzymanych w rachunku zysków i strat lub z zysków roku obrotowego, w którym dywidenda ma zostać ogłoszona.

Kiedy firma ponosi straty zgodnie z zapisami finansowymi bezpośrednio poprzedzającego kwartału, stopa wypłaty dywidendy tymczasowej nie powinna przekraczać średniej wypłaty dywidendy deklarowanej przez spółkę w ciągu ostatnich trzech lat. Po zadeklarowaniu dywidendy, kwota dywidendy zaproponowana przez spółkę musi zostać zdeponowana w ciągu pięciu dni od daty deklaracji na oddzielnym rachunku bankowym.

Definicja ostatecznej dywidendy

Ostateczna dywidenda oznacza dywidendę, którą spółka ogłasza po przedstawieniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki (AGM), a sytuację finansową i rentowności ustala się. Po zadeklarowaniu ostatecznej dywidendy staje się obowiązkiem wykonalnym wobec spółki.

Deklarację dywidendy uważa się za zwykłą działalność gospodarczą, zawartą na walnym zgromadzeniu spółki. Przed ogłoszeniem dywidendy spółka jest zobowiązana do przeniesienia części zysku na kapitał spółki. W związku z tym firma może dowolnie decydować o kwocie, która ma zostać przeniesiona do rezerw.

Jeżeli w przypadku braku zysków lub zysku w roku podatkowym lub niepodzielonych zysków z deklaracji jako dywidenda, wówczas dywidenda jest wyprowadzana z rezerw, zgodnie z postanowieniami rządu, ale to powinno być wolne od rezerw wolnych .

Kluczowe różnice między tymczasową dywidendą a ostateczną dywidendą

Różnice między dywidendą tymczasową a ostateczną dywidendą są tu szczegółowo opisane:

  1. Dywidenda, która jest ogłaszana i wypłacana w połowie roku obrachunkowego, tj. Przed sfinalizowaniem rachunków za dany rok, jest znana jako dywidenda tymczasowa. Z drugiej strony dywidenda zadeklarowana przez zarząd na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, po zakończeniu roku obrotowego, jest znana jako ostateczna dywidenda.
  2. Rada dyrektorów rekomenduje dywidendę tymczasową, ale zatwierdzoną przez akcjonariuszy spółki. I odwrotnie, ostateczna dywidenda jest zalecana przez dyrektorów, głosowana i zatwierdzona na dorocznym walnym zgromadzeniu, po ustaleniu zysku.
  3. Dywidenda śródroczna jest zadeklarowana przed sfinalizowaniem rachunków spółki. Natomiast ostateczna dywidenda jest ogłaszana po sporządzeniu sprawozdania finansowego spółki.
  4. Dywidenda śródroczna może zostać anulowana za zgodą wszystkich akcjonariuszy, natomiast po zadeklarowaniu ostatecznej dywidendy nie można jej odwrócić.
  5. Stopa wypłaty dywidendy zaliczkowej jest zawsze niższa od ostatecznej dywidendy.
  6. Dywidenda śródroczna może zostać ogłoszona tylko wtedy, gdy umowa spółki wyraźnie to samo oznacza. Przeciwnie, nie ma takiego wymogu w przypadku ostatecznej dywidendy.

Wniosek

Dywidendy to podział zysku, który zapewnia akcjonariuszom zwrot środków zainwestowanych przez nich. Podczas gdy dywidenda zaliczana jest do części roku, zwykle do sześciu miesięcy, ostateczna dywidenda należy do pełnego roku, tj. Roku obrotowego. Ostateczne dywidendy są deklarowane i wypłacane co roku, po tym jak znane są zarobki za rok obrotowy, podczas gdy dywidenda tymczasowa jest wypłacana z nadwyżek zysków (niepodzielonych) z lat ubiegłych.

Top