Zalecane, 2023

Wybór Redakcji

Różnica między czynem i tytułem

W glosariuszu prawnym dość często słyszeliście treść umowy i tytuł. Termin " akt" oznacza dokument prawny należycie podpisany przez i dostarczony, w celu przeniesienia "tytułu" lub własności / posiadania majątku lub praw własności z jednej osoby na drugą.

Z drugiej strony "tytuł" oznacza połączenie praw w odniesieniu do własności, posiadania i obciążania nieruchomości, które ułatwiają posiadaczowi kontrolę lub zbycie nieruchomości. Te dwa pojęcia są tak ściśle ze sobą powiązane, że linia podziału między nimi jest subtelna. Jednak nie są one jednym i tym samym. Sprawdź ten artykuł, aby poznać podstawowe punkty różnicy między czynem i tytułem.

Wykres porównania

Podstawa do porównaniaCzynTytuł
ZnaczenieAkt jest dokumentem prawnym służącym do potwierdzenia lub przekazania praw.Tytuł to nazwa używana do opisania sytuacji prawnej danej osoby.
Co to jest?Środek przenoszenia własności.Prawo osoby do korzystania z nieruchomości.
WyrażeniePisanieAbstrakcyjny
ReprezentujePrawo do żądania własności nieruchomości.Ostateczny posiadacz nieruchomości.

Definicja czynu

Przez termin "czyn" rozumiemy dokument prawny i formalny w formie pisemnej, który służy do przekazania lub potwierdzenia zainteresowania, aktywów lub praw. Aby uzyskać tytuł wykonawczy, dokument powinien być wyraźnie określony jako czyn na twarzy. Instrument jest należycie opatrzony pieczęcią, podpisany przez koncesjonarza, potwierdzony w obecności świadków i doręczony beneficjentowi. Wykonuje się go na papierze stemplowym o pewnej wartości. Kopię aktu należy przesłać do właściwego organu wraz z wymaganym formularzem. Ogólnie rzecz biorąc, akt służy do przeniesienia własności.

Akt jest podzielony na kilka akapitów, w których każdy akapit zawiera istotne informacje, opisane prostym i zrozumiałym językiem. Niektóre typowe przykłady czynów to: umowa spółki, umowa darowizny, umowa powiernicza, umowa najmu itp. Akt zawiera następującą treść:

 1. Tytuł dokumentu
 2. Data
 3. Miejsce
 4. Nazwa, adres i inne szczegóły stron
 5. Regulamin
 6. Jurysdykcja
 7. Podpis stron i świadków.

Definicja tytułu

Dowód, że właściciel posiada określony zasób zgodnie z prawem lub prawo do korzystania z niego, jest znany jako tytuł. Mówiąc prościej, termin tytuł oznacza zbiór praw konkretnej osoby (posiadacza tytułu) nad aktywem. Prawa posiadacza tytułu własności mogą obejmować prawo do posiadania, użytkowania, sprzedawania, kontrolowania i rozporządzania aktywami w sposób, jaki uważa za odpowiedni.

Tytuł wyjaśnia związek prawny posiadacza tytułu z przedmiotem (właściwością). Odpowiada na pytanie - do kogo ostatecznie należy własność? Tytuł jest udokumentowany odpowiednim dokumentem, w większości przypadków aktem.

Kluczowe różnice między czynnością i tytułem

Różnicę między czynem a tytułem można wyraźnie wyciągnąć z następujących przyczyn:

 1. Dokument prawny używany przez osobę do przeniesienia własności lub praw do innej osoby jest znany jako czyn. Tytuł jest opisywany jako nazwa używana do opisania prawnej pozycji osoby dotyczącej czegoś.
 2. Czyn jest jedynie środkiem do przeniesienia własności nieruchomości. Z drugiej strony tytuł jest prawem osoby do korzystania z nieruchomości.
 3. Akt jest zawsze na piśmie i należycie podpisany przez zaangażowane strony, podczas gdy tytuł jest abstrakcyjny.
 4. Akt stanowi prawo właściciela do żądania nieruchomości. W przeciwieństwie do tytułu, który opisuje, kto trzyma nieruchomość na końcu.

Wniosek

Po przejrzeniu powyższych punktów jasne jest, że te dwa są czynem i tytułem są ze sobą powiązane, ale są różne. Podczas gdy tytuł pokazuje ostateczną własność danej nieruchomości, akt jest formalnie wykonanym pisemnym dokumentem, który ustanawia pełne prawa do nieruchomości.

Top