Zalecane, 2021

Wybór Redakcji

Różnica między interpretacją a konstrukcją

Statut definiuje się jako wolę lub porządek legislacyjny, który wyraża się w formie tekstu. Tradycyjnym sposobem interpretowania lub interpretowania ustawy jest zrozumienie intencji ustawodawcy. Intencja prawodawcy mogłaby zawierać rzeczywiste znaczenie i przedmiot. Proces interpretacji i konstrukcji pomaga organowi sądowniczemu w określeniu znaczenia i celu władzy ustawodawczej. Interpretacja pomaga w określeniu prawdziwego znaczenia i intencji prawodawcy.

Z drugiej strony konstrukcja służy do ustalenia skutku prawnego tekstu prawnego. Te dwa pojęcia są używane zamiennie, ale istnieje cienka linia różnicy między interpretacją a konstrukcją w ich konotacjach. Zobacz ten artykuł, w którym uprościliśmy to za Ciebie.

Wykres porównania

Podstawa do porównaniaInterpretacjaBudowa
ZnaczenieInterpretacja oznacza identyfikację prawdziwego sensu statutu.Budowa oznacza wyciąganie wniosków na temat, które są ponad bezpośrednim wyrazem tekstu.
OkreślaZnaczenie językoweSkutek prawny
Używane, gdySąd jest zgodny z prostym znaczeniem tekstu prawnego.Tekst prawny ma niejednoznaczne znaczenie, a sąd musi zdecydować, czy słowa użyte w tekście prawnym dotyczą sprawy, czy nie.

Definicja interpretacji

Termin "interpretacja statutu" oznacza zrozumienie prawa. Jest to proces przyjmowany przez sądy w celu określenia znaczenia prawodawcy, w drodze ustawy. Służy ona do ustalenia rzeczywistej konotacji aktu lub dokumentu wraz z intencją ustawodawcy. Ma to na celu wyjaśnienie znaczenia tych terminów i pism, które są trudne do zrozumienia.

Proces uchwalania prawa i jego interpretacji odbywa się w różnym czasie i jest wykonywany przez dwa różne organy rządowe. Interpretacja aktu tworzy porozumienie między tymi dwoma i wypełnia lukę.

Ma na celu poznanie intencji autora, tj. Sąd musi określić, co autor rozumie przez słowa, które użył w tekście, co pomaga w uzyskaniu tego, co jest napisane w dokumencie. W skrócie, interpretacje mają na celu potwierdzenie intencji ustawy przez użyte słowa.

Definicja konstrukcji

Zasadniczo "budowa" oznacza proces prawnej ekspozycji, która określa sens i wyjaśnienie zawiłych terminów, pism itp. W statucie i wyciąga wniosek na podstawie logicznego rozumowania, w odniesieniu do przedmiotu leżącego ponad bezpośrednim wyrażeniem tekstu prawnego.

Podstawową zasadą budowy ustawy jest jej odczytanie w sposób dosłowny, co oznacza, że ​​poprzez wyjaśnienie słów użytych w statucie, zwykle i gramatycznie, jeżeli powoduje to niejasność i może przekazać inne znaczenie, sąd może wybrać jego dosłowne znaczenie. Jeśli jednak nie jest możliwa taka absurdalność, można przyjąć podstawowe zasady interpretacji.

Kluczowe różnice między interpretacją a budową

Różnicę między interpretacją a konstrukcją można wyraźnie wyciągnąć z następujących przyczyn:

  1. W prawie, interpretacja odnosi się do rozumienia słów i prawdziwego sensu w postanowieniach statutu. Z drugiej strony konstrukcja jest opisywana jako wyciąganie wniosków, w odniesieniu do przypadku, które wykraczają poza jawny wyraz tekstu prawnego.
  2. Podczas gdy interpretacja dotyczy lingwistycznego znaczenia tekstu prawnego, Konstrukcja określa prawny skutek słów i zapisów statutu.
  3. Kiedy zostanie narysowane proste znaczenie tekstu prawnego, wówczas zostanie to nazwane interpretacją. I odwrotnie, gdy dosłowne znaczenie słów użytych w tekście prawnym prowadzi do niejednoznaczności, wówczas wybiera się konstrukcję, aby zdecydować, czy sprawa jest przez nią objęta, czy też nie.

Wniosek

Jeśli chodzi o prawną wykładnię ustawy, aktu lub jakiejkolwiek umowy, interpretacja poprzedza budowę. Interpretacja statutu polega na badaniu tekstu pisanego, podczas gdy konstrukcja jest stosowana w szerszym znaczeniu, tj. Nie tylko pomaga w określeniu sensu i objaśnień przepisów ustawy, ale także wyjaśnia jej skutek prawny.

Top